کتاب یک قبله برای رفتن
کتاب یک قبله برای رفتن

کتاب یک قبله برای رفتن روایتی داستان گونه از زندگی برادران شهید عبدالعلی و علیرضا جوادی به قلم فهیمه قبادی و عباسعلی صدری است.

 کتاب بهار امسال توسط انتشارات کتیبه ماندگار شهرضا در هزار نسخه و 167 صفحه به چاپ رسیده است.

برای خرید کتاب با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

09133210085

Designed and Powerd by Afrang