آیکون بازدید فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از شهر منظریه به منظور جانمایی مزار شهدای گمنام
نظرات
Designed and Powerd by Afrang