سفال شهرضا
1396/10/07
عطیه طالب پور
1 نفر

سفال و سرامیک در شهرضا با احداث شهرک صنایع دستی در حال احیا شدن است.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang