مانور زلزله
1398/09/11
خبر گزاری
0 نفر

بیست و یکیمین مانور زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان و هنرستان کاظمی شهرضا برگزار شد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang