شهرک صنعتی رازی شهرضا
1398/11/24
خبر گزاری
1 نفر

شهرک صنعتی رازی شهرضا یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور است.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang