فاضلاب شهرضا
1399/03/26
خبر گزاری
1 نفر

تکمیل 50 درصد باقیمانده پروژه فاضلاب شهرضا نیازمند تامین بودجه 270 میلیارد تومانی است.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang