ماجرای دست به بیل شدن آقای حبیب قاسمی، شهردار شهرضا
1399/08/11
خبر گزاری
1 نفر

وقتی آقای شهردار حبیب قاسمی با دیدن وضعیت بد زیرسازی آسفالت دست به بیل شد و ....

نظرات
Designed and Powerd by Afrang