روزهای سیاه کرونایی در شهرضا
1399/09/09
خبر گزاری
1 نفر

نیمی از ابتلا به کرونا در شهرضا از شب نشینی و دور همی هاست.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang