ساختمان هایی که خیلی زود در شهرضا فرو ریخت
1399/09/23
خبر گزاری
1 نفر

ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرضا محکوم به تخریب است.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang