سفریک روزه استاندار اصفهان به شهرضا
1399/10/23
خبر گزاری
0 نفر

در سفری یک روزه استاندار اصفهان با مردم شهرستان شهرضا دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
Designed and Powerd by Afrang