آرشیو نظرسنجی ها

محتوای اخبار 60ثانیه سیناخبررا چطور ارزیابی می کنید؟

عالی 16/50
32 %
خوب 7/50
14 %
متوسط 4/50
8 %
ضعیف 16/50
32 %
می تواند بهتر باشد 7/50
14 %
1396/10/18

نظر شما در خصوص سایت جدید خبرگزاری" سیناخبر" چیست؟

عالی 42/72
58 %
خوب 7/72
10 %
متوسط 10/72
14 %
بهتر می تواندباشد؟ 13/72
18 %
1396/04/12
تصویر
Designed and Powerd by Afrang