آرشیو نظرسنجی ها

محتوای بخش گردشگری"خبرگزاری سیناخبر" را چطور ارزیابی می کنید؟

عالی 24/53
45 %
خوب 9/53
17 %
متوسط 4/53
8 %
ضعیف 16/53
30 %
1397/02/02

محتوای بخش چندرسانه ای سیناخبر (فیلم) را چطور ارزیابی می کنید؟

عالی 20/50
40 %
خوب 11/50
22 %
متوسط 4/50
8 %
ضعیف 11/50
22 %
می تواند بهتر باشد 4/50
8 %
1396/12/06

محتوای اخبار 60ثانیه سیناخبررا چطور ارزیابی می کنید؟

عالی 17/54
31 %
خوب 8/54
15 %
متوسط 4/54
7 %
ضعیف 18/54
33 %
می تواند بهتر باشد 7/54
13 %
1396/10/18

نظر شما در خصوص سایت جدید خبرگزاری" سیناخبر" چیست؟

عالی 42/72
58 %
خوب 7/72
10 %
متوسط 10/72
14 %
بهتر می تواندباشد؟ 13/72
18 %
1396/04/12
تصویر
Designed and Powerd by Afrang